Brother DK - RD

Nhãn địa chỉ chuẩn - kích thước 29mm x 90mm

Nhãn vận chuyển - kích thước 62mm x 100mm

Nhãn tập hồ sơ - kích thước 17mm x 87mm

Nhãn đa chức năng - kích thước 17mm x 54mm

Nhãn địa chỉ lớn - kích thước 38mm x 90mm

Nhãn địa chỉ nhỏ - kích thước 29mm x 62mm

Nhãn in liên tục 12mm x 30.48m

Nhãn in liên tục 102mm x 30.48m

Nhãn giấy liên tục RD- kích thước 102mm x 12.8met

Nhãn giấy bế sẵn 102mm x 152mm , 270 labels/roll .

Nhãn giấy bế sẵn 102mm x 50mm x 810pcs

Nhãn giấy bế sẵn 76mm x 26mm x 1500pcs

Nhãn giấy bế sẵn 51mm x 26mm x 1500pcs

Nhãn địa chỉ chuẩn - kích thước 29mm x 90mm

Nhãn in liên tục 62mm x 30m

Nhãn in liên tục 29mm x 30m

Showing 1 – 16 of 19 results