Nhãn TZ2 - OEM cho máy Brother

Nhãn tiêu chuẩn 18mm - Chữ đen nền trong ( Black on Clear )

Nhãn tiêu chuẩn 6mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

Nhãn tiêu chuẩn 9mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

Nhãn tiêu chuẩn 12mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

Nhãn tiêu chuẩn 18mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

Nhãn tiêu chuẩn 24mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

Nhãn tiêu chuẩn 36mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

Nhãn tiêu chuẩn 6mm - Chữ đen nền vàng ( Black on Yellow )

Nhãn tiêu chuẩn 9mm - Chữ đen nền vàng ( Black on Yellow )

Nhãn tiêu chuẩn 12mm - Chữ đen nền vàng ( Black on Yellow )

Nhãn tiêu chuẩn 18mm - Chữ đen nền vàng ( Black on Yellow )

Nhãn tiêu chuẩn 24mm - Chữ đen nền vàng ( Black on Yellow )

Nhãn tiêu chuẩn 36mm - Chữ đen nền vàng ( Black on Yellow )

Nhãn siêu dẻo 9mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

Nhãn siêu dẻo 12mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

Nhãn siêu dẻo 18mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

Showing 1 – 16 of 21 results