Tepra - Epson

Băng nhãn dùng cho máy in nhãn Epson Prifia

Băng nhãn Tepra 12mm - Chữ đen nền vàng ( Black on Yellow )

Băng nhãn Tepra 18mm - Chữ đen nền vàng ( Black on Yellow )

Băng nhãn Tepra 24mm - Chữ đen nền vàng ( Black on Yellow )

Băng nhãn Tepra 36mm - Chữ đen nền vàng ( Black on Yellow )

Băng nhãn Tepra 6mm - Chữ đen nền vàng ( Black on Yellow )

Băng nhãn Tepra 9mm - Chữ đen nền vàng ( Black on Yellow )

Băng nhãn Tepra 12mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

Băng nhãn Tepra 18mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

Băng nhãn Tepra 24mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

Băng nhãn Tepra 36mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

Băng nhãn Tepra 6mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

Băng nhãn Tepra 9mm - Chữ đen nền trắng ( Black on White )

Showing all 13 results