Thiết bị ghi hình

Đầu ghi hình IP 16 kênh

Đầu ghi hình 4 kênh HD-CVI

Đầu ghi hình 8 kênh HD-CVI

Đầu ghi hình 4 kênh - IP

Đầu ghi hình 8 kênh - IP

Đầu ghi hình 16 kênh - IP

Đầu ghi hình 16 kênh - IP

Đầu ghi hình HD-CVI / 16 kênh

Đầu ghi hình 4 kênh - IP

Đầu ghi hình HD-CVI - 4 kênh

Đầu ghi hình 8 kênh - IP

Đầu ghi hình HD-CVI - 8 kênh

Đầu ghi hình HD-CVI - 8 kênh

Đầu ghi hình hỗn hợp 8 kênh - HYBRID IP & Analog

Showing all 14 results