Vertex Standard

Máy liên lạc tầm xa HF tích hợp định vị vệ tinh

Máy bộ đàm trạm cố định / lưu động / gắn xe

Máy bộ đàm trạm cố định / lưu động / gắn xe

Máy bộ đàm cầm tay

Máy bộ đàm cầm tay chuyên nghiệp

Máy bộ đàm trạm cố định / lưu động / gắn xe

Máy bộ đàm trạm cố định / lưu động / gắn xe

Máy bộ đàm cầm tay chuyên nghiệp

Máy bộ đàm cầm tay chuyên nghiệp

TRẠM CHUYỂN TIẾP TÍN HIỆU VERTEX STANDARD VXR-7000 - REPEATER

TRẠM CHUYỂN TIẾP TÍN HIỆU VERTEX STANDARD VXR-9000 - REPEATER

Showing all 11 results